Pizzeria Napoletana - Open Sundays 12 to 09pm

PASTA
SEAFOOD SPECIALTIES
XTRA